Två torp i Saltsjöbaden: Skutudden och Igelboda

Skutuddstorpet, Saltsjöbaden
1914 bodde min mor här i ett hus som nu är rivet. Torparfamiljen var ett gammalt par som hade två kor och en gris. De odlade vad som behövdes för djuren och för dem själva - och fiske var säkert en betydelsefull inkomstkälla. På den tiden var landskapet öppet och ljust - numera är det ganska mörkt på grund av alla träd. Fast så sent som runt 1948 - då min mor brukade ta med mig hit och visa - så var det fortfarande ett leende och mycket vackert odlingslandskap.
Datering av två träprover från Skutuddstorpet
När torpstugan vid Skutudden renoverades så eldade man upp nästan allt virke som bytts ut. Kvar blev endast två bitar, vilka jag senare fick för dendrokronologisk analys.

Resultatet av denna undersökning visar
att det äldsta  provet - som ser ut att vara återanvänt timmer - avverkades vintern 1732/1733 och
att det andra provet avverkades vintern 1796/1797.

Det är förbryllande att provet från 1732 passar bättre mot en referenskurva från Dalarna än mot en kurva från det närliggande Nämdö (corrcoeff=0.45) eller Tyresö (Sisshammar, corrcoeff=0.38 - visas ej här nedan). Därför har vi skäl att tro att huset delvis är byggt med återanvänt virke som köpts utifrån.
Fler prover ur stugan skulle kunna avslöja mer om husets historia.

SNSU02
Provet från 1732
SNSU02
Provet från 1732
Den här ändan av stocken (daterad till 1732) kapades säkerligen för länge sedan - troligen när huset byggdes. I mitten ser vi ett halvt hål efter en dymling (tjock pinne) som använts för att hålla två intilliggande stockar på plats. Hålets diameter är 3.5 cm. Hålets längd är 8 cm. Så här ser det ut när man har återanvänt timmer då ett hus byggdes. Vi hittar omotiverade hål, spår och utsparningar som har gjorts för ett annat bygge - då stocken första gången användes.
SNSU01

Provet från 1797 har rödfärg på utsidan.
På insidan har man slagit i små korta pinnar. Dessa har säkerligen satts dit för att få en lerklining att fästa bättre mot väggen.

Hur gjordes denna datering?
Stocken från 1732 (SNSU02)
Träet har slipats noggrant.
Träet är angripet av trämask (strimmig trägnagare, Anobium punctatum).
Först mättes två radier upp med CooRecorder.
Därefter importerades mätningarna till CDendro. Av de två radierna skapades en medelvärdeskurva.
Medelvärdeskurvan jämförs sedan med en medelvärdeskurva från ön Nämdö som ligger knappt 3 mil öster om Saltsjöbaden.
Att vi inte jämför med en Saltsjöbads-kurva beror på att den kurva vi har inte går längre bakåt i tiden än till 1765 med minst tre träds årsringar för varje år.
 
SNSU02_2.d12 Transformation: Proportion of last two years growth (2,0,T) 
compared to the reference Namdo_1.d12  Dated to 1995 
Minimum overlap used when finding best match: 35 
Table sorted by TTest 
--Rel Over   Corr TTest  BaPi   GLK  (year) 
-year  lap  coeff        corr 
   13   53   0.46   3.7  0.52  0.68  (1982) 
  263   53   0.45   3.6  0.37  0.55  (1732) 
  119   53   0.40   3.1  0.45  0.64  (1876) 
  134   53   0.34   2.6  0.30  0.58  (1861) 
   65   53   0.34   2.6  0.29  0.58  (1930) 
  346   53   0.32   2.4  0.34  0.66  (1649) 
    2   53   0.30   2.2  0.23  0.60  (1993) 
  214   53   0.26   1.9  0.30  0.62  (1781) 
Det stora problemet med det här provet är att vi har så få ringar.
Vi behöver åtminstone 60-80 årsringar för att göra en säker datering. Här har vi bara 53!
Även TTest-värdet (T-värdet) bör vara en bit över 5 för att visa på en säker datering. Här är det högsta värdet 3.7!
Nästa steg är att köra kommandot Test Towards Reference från en kollektion med 37 medlemmar där varje medlem representerar en medelvärdeskurva från ett område i Sverige, Norge, Danmark, Estland eller Finland.
Vi får då en lista med årtal för de bästa passningarna - ett årtal för var och en av de 37 medlemmarna!
 
                  T-    Over 
           Corr   Test   lap  Year 
all...     0.57   4.94    53  1732   based on 37 members 
Norw014B   0.55   4.71    53  1910 
SödraDal   0.55   4.67    53  1732   Södra Dalarna,  Axelson, Israels. PISY 
SWED305B   0.53   4.50    53  1732   Björbo, Dalarna 
DALARNA    0.53   4.45    53  1732   Dalarna, Lunds universitet (EXTRATERR) 
SE006-La   0.51   4.24    53   775   Lappland, Lund (EXTRATERR) 
9M45678    0.51   4.23    53   399   Denmark (WestDK) Old version 
EXFin002   0.50   4.16    53   923   Fin002 N.Finland (EXTRATERR) 
Gagnef-s   0.50   4.11    53  1732   Gagnef-Djura 
.... 
Year numbers occurring more than once: 
 1732    7 
 1906    4 
 1843    2 
 1887    2 
 1934    2 
Som vi ser är årtalet 1732 något slags favorit!
Om vi nu provisoriskt daterar vårt prov till 1732, så kan vi återigen använda kommandot Test Towards Reference för att se hur alla våra 37 medelvärdeskurvor passar mot just detta årtal.
Genom att sedan välja endast de nio bäst passande kurvorna, får vi:
 
                    T-  Over 
           Corr   Test   lap 
all...     0.66   6.31    53   based on 9 members 
SödraDal   0.55   4.67    53  Södra Dalarna,  Axelson, Israels. PISY  1362-2005 
SWED305B   0.53   4.50    53  Björbo, Dalarna  1451-2002 
DALARNA    0.53   4.45    53  Dalarna, Lunds universitet (EXTRATERR)  932-1888 
Gagnef-s   0.50   4.11    53  Gagnef-Djura  1362-1831 
NMVKMEAS   0.47   3.80    53  Kaptensudden, unknown origin in Stockholm area  1672-1870 
BratPIr    0.47   3.78    53  Mälardalen (Bråthen), questionable segments removed  1153-1904 
FINL2_4_   0.46   3.71    53  SouthEast Finland  536-2002 
SWED302N   0.45   3.64    53  Nämdö, Stockholm archipelago  1583-1995 
3EP281AV   0.45   3.60    53  Estonia Est002 (EXTRATERR)  1516-1998 
En medelvärdeskurva (se "all..." ovan) som alltså skapats av dessa nio medelvärdeskurvor ger oss en korrelationskoefficient på 0.66 och ett TTest-värde på 6.3 för årtalet 1732.
Så höga värden innebär att vi har en säker datering även om antalet årsringar är i minsta laget!
Stocken från 1796 (SNSU01)
SNSU01
SNSU01
Om vi försöker datera det andra provet från stugan mot Nämdö-kurvan så får vi:
 
--Rel Over   Corr TTest  BaPi   GLK  (year) 
-year  lap  coeff        corr 
  199   63   0.48   4.2  0.49  0.71  (1796) 
  181   63   0.38   3.3  0.41  0.63  (1814) 
  124   63   0.35   3.0  0.32  0.70  (1871) 
   74   63   0.34   2.8  0.36  0.70  (1921) 
   36   63   0.32   2.7  0.39  0.57  (1959) 
Korsdateringen ovan mot medelvärdeskurvan från Nämdö är inte vidare övertygande eftersom det högsta T-värdet ligger långt under 5.
Om vi gör en analys med en kollektion av 37 medelvärdeskurvor från omkringliggande landskap så får vi följande bästa-passningar:
 
                           T-    Over 
                    Corr   Test   lap  Year 
all...              0.49   4.38    63  1796   based on 37 members 
swed304S            0.59   5.67    63  1796   Tyresö, Sisshammar (SE Stockholm 5913 1821) Andreason PISY 1661-1910 
East SvealandNOSU   0.58   5.59    63  1796   East Svealand (Aneby+Bettna+Sisshammar+Askersudn+SBaden exkl Skutudden 
swed328T            0.53   4.80    62  1796   Tyresta (SE Stockholm 5911 01816)  Linderholm PISY 1734-2000 (cropped) 
ANEBYALL            0.55   4.69    52  1796   Aneby in Småland 
3EP281AV            0.50   4.45    63  1796   Estonia Est002 (EXTRATERR) 
DALARNA             0.49   4.41    63  1796   Dalarna, Lunds universitet (EXTRATERR) 
Karesuan            0.50   4.26    56  1828   Karesuando, Sweden 
SWED302N            0.48   4.24    63  1796   Nämdö, Stockholm archipelago 
se_005Go            0.47   4.19    63  1796   Gotland, Lunds univ. (EXTRATERR) 
Som vi ser ovan är årtalet 1796 en stark kandidat!

Med provet daterat till 1796 och med endast de nio bäst passande medelvärdeskurvorna utvalda:

 
                             T-  Over 
                    Corr   Test   lap 
all...              0.66   6.91    63   based on 9 members 
swed304S            0.59   5.67    63   Tyresö, Sisshammar (SE Stockholm 5913 1821) Andreason PISY 1661-1910 
East SvealandNOSU   0.58   5.59    63   East Svealand (Aneby+Bettna+Sisshammar+Askersudn+SBaden exkl Skutudden 
ANEBYALL            0.55   4.69    52   Aneby in Småland 
swed328T            0.53   4.80    62   Tyresta (SE Stockholm 5911 01816)  Linderholm PISY 1734-2000 (cropped) 
BratPIr             0.51   3.89    45   Mälardalen (Bråthen), questionable segments removed 
3EP281AV            0.50   4.45    63   Estonia Est002 (EXTRATERR) 
DALARNA             0.49   4.41    63   Dalarna, Lunds universitet (EXTRATERR) 
SWED302N            0.48   4.24    63   Nämdö, Stockholm archipelago 
se_005Go            0.47   4.19    63   Gotland, Lunds univ. (EXTRATERR) 
Med ett TTest-värde nära 7 så innebär detta att vår datering till 1796 säkerligen är korrekt!
Mätserierna finns tillgängliga i den här .rwl-filen: SNSU.rwl

Igelbodatorpet, Saltsjöbaden

Bild hämtad ur G. Lindberg: Saltsjöbadens historia, 1959. Fotograf okänd.
När den gamla torpstugan revs 2007, fick jag två prover. Ett från en vägg nära ytterdörren och det andra från en stock som legat i marken i leran, delvis under skorstensstocken.
SNIT01
Den här biten kommer ur ytterväggen som synes av rödfärgen på sidan.
Träet är angripet av trämask (strimmig trägnagare, Anobium punctatum) och husbock (Hylotrupes bajulus).
Trädet fälldes vintern 1849/1850.
SNIT02
Trädet fälldes 1787 eller möjligen några år senare.
SNIT02
Stocken från 1849 (SNIT01)
 
2009-01-26  21:51:48 Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T) 
Correlations between available references in D:\ake\tree\All\all.fil and 
D:\ake\tree\sn\Igelboda\SNIT01.d12 
based on best matches giving dating to years according to the year-column below and with overlap >= 47 
Results sorted according to decreasing T-Test values. 
                           T-    Over 
                    Corr   Test   lap  Year 
all...              0.44   4.41    81  1107   based on 37 members 
swed304S            0.61   6.86    81  1849   Tyresö, Sisshammar (SE Stockholm 5913 1821) Andreason PISY 1661-1910 
swed328T            0.56   6.09    81  1849   Tyresta (SE Stockholm 5911 01816)  Linderholm PISY 1734-2000 (cropped) 
se_005Go            0.56   6.02    81  1849   Gotland, Lunds univ. (EXTRATERR) 
BratPIr             0.56   5.16    60  1849   Mälardalen (Bråthen), questionable segments removed 
SWED302N            0.49   5.06    81  1849   Nämdö, Stockholm archipelago 
FINL2_4_            0.48   4.82    81   648   SouthEast Finland 
swed016_            0.48   4.66    74  1849   Glaskogen, swed016 
.... 
Year numbers occurring more than once: 
 1849   11 
 1770    2 
 1792    2 
With only the best 5 matching curves and the sample provisionally dated to 1849: 
_ 
2009-01-26  21:58:35 Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T) 
Correlations between available references in D:\ake\tree\All\all.fil and 
D:\ake\tree\sn\Igelboda\SNIT01.d12 
dated to 1849 with corr >= 0.49 and with overlap >= 60 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
                    T-  Over 
           Corr   Test   lap 
all...     0.64   7.45    81   based on 5 members 
swed304S   0.61   6.86    81  Tyresö, Sisshammar (SE Stockholm 5913 1821) Andreason PISY 1661-1910  1661-1910 
swed328T   0.56   6.09    81  Tyresta (SE Stockholm 5911 01816)  Linderholm PISY 1734-2000 (cropped)  1734-2000 
se_005Go   0.56   6.02    81  Gotland, Lunds univ. (EXTRATERR)  1125-1987 
BratPIr    0.56   5.16    60  Mälardalen (Bråthen), questionable segments removed  1153-1904 
SWED302N   0.49   5.06    81  Nämdö, Stockholm archipelago  1583-1995 
Tabellerna ovan visar tydligt att årtalet 1849 är en korrekt datering av provet som hämtats ur torparstugans vägg.
Stocken från 1787 (SNIT02)
 
2009-01-26  22:04:28 Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T) 
Correlations between available references in D:\ake\tree\All\all.fil and 
D:\ake\tree\sn\Igelboda\SNIT02.d12 
based on best matches giving dating to years according to the year-column below and with overlap >= 53 
Results sorted according to decreasing T-Test values. 
                           T-    Over 
                    Corr   Test   lap  Year 
all...              0.53   5.87    91  1787   based on 37 members 
swed304S            0.65   8.06    91  1787   Tyresö, Sisshammar (SE Stockholm 5913 1821) Andreason PISY 1661-1910 
East SvealandNOSU   0.60   7.15    91  1787   East Svealand (Aneby+Bettna+Sisshammar+Askersudn+SBaden exkl Skutudden 
SWED302N            0.53   5.90    91  1787   Nämdö, Stockholm archipelago 
swed328T            0.59   5.22    53  1787   Tyresta (SE Stockholm 5911 01816)  Linderholm PISY 1734-2000 (cropped) 
BratPIr             0.49   5.02    82  1787   Mälardalen (Bråthen), questionable segments removed 
..... 
Tabellerna ovan visar tydligt att årtalet 1787 är en korrekt datering av provet som hämtats upp ur marken under stugan och som stack in under skorstensstocken.
Det kan saknas några årsringar längst ut på stocken - vilket skulle betyda att trädet fälldes några år efter 1787 - men jag tror inte att så är fallet.
Mätserierna finns tillgängliga i den här .rwl-filen: SNIT.rwl
Detta är det nya hus, som har ersatt det gamla (som var i mycket dåligt skick).


Copyright © 2021, Cybis Elektronik & Data AB, www.cybis.se