Hur du använder programmen CooRecorder och CBeeWing för att välja ut bin för avel

Blodådrorna på vingarna har ett typiskt mönster för olika biraser. Genom att mäta detaljer i detta mönster kan du skilja en biras från en annan. Detta är idag en helt etablerad metod.

Först monterar du ett antal bivingar från ett samhälle på ett papper. Detta skannas sedan på en vanlig kontors-skanner. Vingarna kan också monteras på transparent film och skannas i en s.k. filmskanner (genomlysning).

Montera ett bit tape med den klibbiga sidan uppåt på en pappskiva eller annat styvt papper. Du kan också sätta fast den direkt på skrivbordet. Sätt korsande bitar tape i vardera änden för att hålla ner tapen mot bordsytan.
Anmärkning:Ett alternativ är att använda dubbelhäftande tape och montera på en kartongbit eller på transparent film (om du använder en filmskanner).

Placera vingarna på tapen. Se till att vingarna hamnar nära varandra så att den inscannade bilden blir så liten som möjligt. Placera alla vingar i samma riktning så att "inprickandet" av koordinater i CooRecorder blir så likartat som möjligt och därmed lättare.

När du har placerat alla vingar på tapen, lägger du ett lager genomskinlig film över vingarna.

Lossa alltsammans från skrivbordet och lägg det på skannern med den genomskinliga sidan nedåt.

Skanna in bilden. Välj högsta möjliga optiska upplösning för skannern.

Anmärkning:Om du inte har tillgång till genomskinlig film så kan du sätta ett lager genomskinlig tape över vingarna. Men då måste ljuset från skannern gå genom ett lager klister innan det når vingarna. Detta försämrar den bild du får.
Olika tape-fabrikat har olika egenskaper. En del har en jämnare klister-beläggning än andra. Detta har stor betydelse om du använder en filmskanner eftersom ljuset då går genom åtminstone ett lager klister.


Hur du använder CooRecorder för att mäta bivingar

När CooRecorder har startats, se till att decimalinställningen står på 3 decimaler. (Settings/Color and decimal settings)

Klicka på "File/Open image file for new coordinates" och välj rätt bild med dina bi-vingar.

Ange rätt dpi-upplösning, dvs samma som du använde när du skannade in bilden. Välj "Raw data mode" och klicka på OK.

Klicka på knappen Comments och skriv in ett passande namn på dina vingar, t ex "Kupa nr 1"

Klicka på knappen "Actual pixels" för att få hög förstoring. Använd "handverktyget" och "scroll bars" för att få bilden på rätt ställe på skärmen. Klicka på knappen med "+"förstoringsglas. Klicka sedan på den första vingen flera gånger tills den fyller upp hela skärmen.

Välj "data picking mode" och se till att "more than one point per line" är invalt.

Lägg in koordinat-punkterna för den första gruppen/vingen:

Var mycket noggrann med att sätta punkterna i rätt ordning, dvs 1 till 8 exakt som det visas på bilden.

När du har klickat på punkt nummer 8 så skall du klicka på Enter-tangenten eller klicka på knappen "End of data group".
Fortsätt sedan med nästa vinge.

Hur du flyttar en punkt
Om du vill flytta en enstaka punkt:
Klicka på "Select a point mode" (knappen blir då svart). Klicka sedan på den punkt du vill flytta.
Klicka på "Replace selected point" och klicka på det ställe dit du vill flytta punkten.

När alla vingar är uppmätta, välj då kommandot File/Save as.... och spara din nya bivinge-koordinat-fil med ett lämpligt namn t ex kupa1.pos


Hur du använder CBeeWing för att analysera bivingefiler som har skapats i CooRecorder

Anmärkning: Normalt fyller diagrammet upp hela skärmen. Här är det förminskat.

Sedan CBeeWing har startats: Klicka på 'File/Open wing coordinate file' och välj rätt bild med dina bivingar.

Vingdata kommer att visas som ett antal punkter i ett diagram och som numeriska värden i en lista.

Om det är något galet med en vingmätning, t ex en punkt som saknas, så är den raden markerad med ett "B" (Bad values).

På diagrammet visas Discoidalvinkeln (DsA) på den vertikala axeln och Cubitalindex (Ci) på den horisontella axeln.

Den röda fyrkanten i diagrammet markerar gränserna för vald bi-typ - i det här fallet "Mellifera". När punkterna hamnar tätt intill varandra i fyrkanten indikerar detta ett renrasigt Mellifera-samhälle. När punkterna är utspridda över diagrammet - som ovan - så indikerar det ett samhälle som är uppblandat av olika raser.

Under diagrammet finns en liten rapport med medelvärden och standardavvikelser. På första raden anges också ett värde som talar om hur stor andel (i procent) av vingarna som faller inom den röda fyrkanten.

Anmärkning: Innan du laddar in en ny fil med bivinge-koordinater måste du först tömma "korgen med vingar" genom att klicka på knappen "Clear". Men detta innebär också att du enkelt kan samla ihop vingar från flera koordinatfiler och räkna fram värden för allihop tillsammans. I det fallet skall du inte tömma (Clear) "korgen med vingar" innan du laddar in nästa fil.

Ibland hamnar punkterna för ett par vingar en bit bort från resten av punkterna. Detta kan indikera att just de vingarna inte är representativa för det här samhället, de kan t ex komma från ett annat samhälle. Detta är ett skäl att ta bort dem ur medelvärdesberäkningarna.

Om du vill göra detta: Klicka på den aktuella punkten och klicka sedan på knappen "Disable wing measurement" Rapport-rutan uppdateras genast och punkten lyser röd i diagrammet. I början på motsvarande rad i listan står det nu ett "D"
Anmärkning: Du kan klicka antingen på en rad i listan eller på en punkt i diagrammet. I vilketdera fallet kommer både list-raden och punkten i diagrammet att markeras som i bilden ovan.

Utskrift på papper: Om du vill ha diagrammet på papper för arkivering: Klicka på knappen "Print result".
(Anmärkning: Punkter som har markerats som obrukbara (disabled) kommer inte med i diagrammet på papper.)

Andra vingtyper:
Om du vill testa dina bivingar mot andra gränsvärden så kan du göra detta genom att definiera en ny vingtyp i programmet.

Klicka på "Settings/Edit Wing types"
Klicka sedan på knappen "New wing type" och ställ in de olika fälten som du vill ha dem. Klicka på "Update" för att få in dina nya värden i listan och klicka på "Save" för att verkligen spara dina värden i programmet.

När du är tillbaks i diagrammet, välj rätt vingtyp från "combo-boxen" högst upp på formuläret. Den röda fyrkanten kommer att flytta sig och ändra storlek i enlighet med värdena för din nya vingtyp.

DsA / Hantelindex-diagram

Du kan också se hantelindex för dina bivingar i ett särskilt diagram.
Klicka på motsvarande "check box" i skärmens övre vänstra del.
Du kan ha båda diagrammen öppna på samma gång och t.o.m. få dem utskrivna på papper.

Hantel Index / Cubital-indexdiagram

Det finns en tredje typ av diagram som visar Hantel-index visavi Cubital-index för dina vingar.
Klicka på motsvarande "check box" i den övre vänstra delen av skärmen för att få detta diagram.

Anmärkning: Diagrammen skrivs ut på papper med en höjd som gör att alla tre ryms på en sida. Om du bara skriver ut ett eller två diagram så kan du få dem aningen större (högre) genom att först markera "Settings/Larger printed diagrams" bland kommandona på menyraden. Det kan vara användbart om du behöver ett större diagram att visa med en overhead-projektor.

Pure Mellifera
Mellifera-drottning inseminerad med Mellifera-drönare
Hybrid-samhälle
Mellifera-drottning friparad i kupans omgivningar

Kriterier för urval - några idéer från Per Thunman

Ett bra kriterium vid val av renrasigt samhälle är att vingarnas punkter inte skall ligga utspridda över diagrammet utan vara koncentrerade kring en punkt.

Det värsta du kan göra (om du vill ha ett renrasigt samhälle) är att välja ett där ving-punkterna ligger utspridda över hela diagrammet. Det är en riktig rasblandning! Bina är vanligen mycket "livliga".

Om en renrasig drottning har parats med några renrasiga drönare och några ur en annan ras så brukar punkterna i diagrammet gruppera sig kring mer än en punkt. En sådan drottning kan användas för avel om hennes dotter-drottningar undersöks med den här metoden och de som har olämpliga värden sorteras ut. I vilket fall som helst är denna drottning ren Mellifera och hon kan föda ett stort antal rena Mellifera-drönare!

När du vingklipper en äggläggande drottning, så spara den avklippta vingen (vingbiten) och mät upp den så att du känner till hennes egenskaper.

Vilket bi är egentligen Mellifera - konstigheter...

Nå, vilka bin har jag själv i bigården? Programmet säger att inte är det Mellifera! De små korsen liggar alla utanför de röda fyrkanterna i diagrammen. Och jag tycker: "Det är ju bra att diagrammen överensstämmer!"

Fast när jag granskade en koordinatfil från Per Thuman, skapad ur 30 vingar så upptäckte jag att för ungefär en tredjedel av vingarna så "hade diagrammen olika uppfattningar"!. Dvs ett diagram placerade vingen innanför den röda fyrkanten och sade "detta är Mellifera" och det andra diagrammet placerade vingen en lång bit utanför den röda fyrkanten och sade "nej, nej, inte Mellifera". Fast båda diagrammen sade 32% Mellifera. Du kan se fenomenet om du klickar på den första raden i listan till vänster på skärmen. Klicka sedan gång på gång på pil-ner-tangenten på tangentbordet för att välja nästa punkt/nästa rad. Då kan du se hur punkterna hoppar runt i diagrammen!

Jag vet inte om den här konstigheten är ett allvarligt problem när det gäller att avgöra vad som är Mellifera.

Om mätnoggrannhet

För att komma underfund med vilken mätnoggrannhet jag hade gjorde jag 10 mätningar på samma vinge. Efter att ha lagt samman dessa mätningar i en koordinatfil, plottade jag dem med CBeeWing. Detta gjorde jag med tre olika vingar.

En vinge skannades med 1600 dpi upplösning på en högkvalité-skanner (Epson Expression 1680). De andra två vingarna med en Nikon LS-2000 film-skanner med 2700 dpi upplösning.

Standardavvikelsen för dessa mätningar blev: för DsA: 0.25, för Ci 0.06, för Hi 0.012

När programmet skriver ut värden från mätningar på en bivinge har jag valt att göra det med en decimal för DsA (en aning optimistiskt), med en decimal för Ci och med 2 decimaler för Hi.

Detta innebär att noggrannheten vid mätning av en bivinge kan anges som
DsA= 3.2 +/- 0.3 dvs decimalen är en aning optimistisk
Ci = 2.2 +/- 0.1 (dvs du kan lita på decimalvärdena)
Hi = 0.98 +/- 0.01 ( --"-- )

När vi beräknar medelvärden kan vi använda ytterligare någon extra decimal men om det spelar någon roll för avelsurvalet är en helt annan fråga!

Kan du använda CBeeWing för att identifiera andra biraser än Mellifera och Carnica?

Man kan mäta ett stort antal olika geometriska egenskaper hos bivingar.
Vissa kombinationer av dessa egenskaper är karaktäristiska för en viss biras.

För att identifiera Mellifera och Carnica synes det räcka med att studera diskoidalvinkel och cubital-index.

Frågan är: Räcker det att studera diskoidalvinkel, Cubital index och Hantel-index för att särskilja även t ex Ligustica?

Men - som om en ren spekulation:
CBeeWing borde vara användbart för att allmänt utröna om du har rasblandning i ett samhälle. Är värdena för uppmätta index utspridda över diagrammet så kan du förmoda att samhället är uppblandat.
Detta är en värdefull uppgift i ditt avelsarbete!

Skriv gärna till mig och berätta om dina egna erfarenheter kring detta!

Lars-Åke Larsson
(Last update 21 January 2005)Copyright © 2004, Cybis Elektronik & Data AB. Email: